ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περισσότερα κεφάλαια για τη μη επιστρεπτέα επιχορήγηση με απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης

0

Δυνατότητα στις περιφέρειες να αυξήσουν κατά 18%, δηλαδή στα 935 εκατ. ευρώ, τον προϋπολογισμό του προγράμματος μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, προκειμένου να ενισχυθούν ακόμη περισσότερες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, δίνεται με απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννη Τσακίρη. Η μη επιστρεπτέα επιχορήγηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 και τα ποσά επί των οποίων υπολογίζεται προκύπτουν από το άθροισμα:

– Των αγορών εμπορευμάτων χρήσης.
– Των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης.
– Του συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσιών.
– Του συνόλου των ενοικίων που καταβλήθηκαν στη χρήση από την επιχείρηση.
– Του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές βιολογικές δραστηριότητες). 
– Διαφόρων λειτουργικών εξόδων.

Το κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021 και οι αιτήσεις χρηματοδότησης από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος κρατικών ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση είναι οι ακόλουθες:

1. Να δραστηριοποιούνται στην εκάστοτε περιφέρεια.

2. Να έχουν κάνει έναρξη πριν από την 1/1/2019.

3. Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ, στον οποίο να δραστηριοποιούνται συνεχώς τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.

4. Να είναι πολύ μικρή ή μικρή επιχείρηση με βάση τον κανονισμό της Ε.Ε.

5. Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους.

6. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014.

7. Να λειτουργούν αποκλειστικά με μια από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα, δηλαδή ως Α.Ε., ΕΠΕ, Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ, ατομική επιχείρηση, ΝΕΠΑ, κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση του ν. 4430/2016, συνεταιρισμός δικηγορική εταιρεία, αστική εταιρεία δικαστικών επιμελητών, συμβολαιογραφική εταιρεία, κοινωνία αστικού δικαίου – κοινωνία κληρονόμων.

8. Να μην ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019 ή, εφόσον ήταν προβληματικές στις 31/12/2019, να έχουν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να μην είναι προβληματικές κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης χρηματοδότησης. 

8eCUgvCwsa

Φορητή συσκευή ανίχνευσης κορωνοϊού made in Greece. Θα κοστίζει λιγότερο από 1.000 ευρώ.

Previous article

Στη Νότια Κορέα θα παρασκευάζονται 150 εκατ. δόσεις του ρωσικού εμβολίου Sputnik V

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.