ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόστιμα-σοκ στα e-ποδήλατα με «μαϊμού» πιστοποιητικά!

0

Το νομοσχέδιο ξεκαθαρίζει τις προδιαγραφές των e-ποδηλάτων και ορίζει τι θα πληρώσουν ιδιοκτήτες και εισαγωγείς σε περίπτωση διαπίστωσης πλαστών εγγράφων.

Αυτοδύναμα θα πρέπει να κινούνται τα ηλεκτρικά ποδήλατα μόλις υπερβούν τα 6 χλμ./ώρα για να θεωρούνται ηλεκτρικά ποδήλατα ξεκαθαρίζεται στο άρθρο 29 του νομοσχεδίου για την Μικροκινητικότητα που αναρτήθηκε για Δημόσια Διαβούλευση έως τις 4 Δεκεμβρίου από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Μάλιστα οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την αγορά ενός ηλεκτρικού ποδήλατου και να απαιτούν από τον πωλητή να τους προσκομίζει πιστοποιητικό ή βεβαίωση με τα χαρακτηριστικά του οχήματος που αγοράζουν τα οποία να αποδεικνύουν ότι το όχημα καλύπτει τις τεχνικές απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου ασφαλείας προϊόντος  ώστε να μην μπλέξουν στο μέλλον σε περιπέτειες με την Τροχαία και τους επιβληθούν πολύ υψηλά πρόστιμα.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται στο άρθρο 29 τα ποδήλατα που υποβοηθούνται με ηλεκτροκινητήρα δεν επιτρέπεται να διαθέτουν εγκατεστημένο μηχανισμό ή εγκατάσταση μηχανισμού που να τα θέτει σε καθεστώς αυτόνομης κίνησης, δηλαδή χωρίς τη χρήση ποδωστήριων – πεντάλ, μέσω του ηλεκτροκινητήρα, εκτός της περίπτωσης που ο μηχανισμός απενεργοποιείται όταν η ταχύτητα του οχήματος υπερβεί τα 6 χλμ/ώρα και βέβαια πρέπει να πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές του ευρωπαϊκού προτύπου ασφαλείας προϊόντος ΕΛΟΤ EN 15194 ή τυχόν αντικατάστασής του.

Ο κάτοχος – χρήστης ενός εκ κατασκευής ποδήλατου με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση, ή ενός συμβατικού ποδήλατου το οποίο έχει μετατραπεί σε ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση, με την εγκατάσταση ειδικού για τον σκοπό αυτό ηλεκτροκινητήρα και λοιπού συνοδευτικού εξοπλισμού, προκειμένου να αποδείξει ότι το υπόψη όχημα πληροί τις ανωτέρω αναφερόμενες υποχρεώσεις και τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει να φέρει υποχρεωτικά μαζί του προκειμένου να την επιδεικνύει στα όργανα της Τροχαίας κατά τη διάρκεια τροχονομικούελέγχου κάποια δήλωση συμμόρφωσης ή βεβαίωσης.

Σε τυχόν περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας του διανομέα του οχήματος (ή του ηλεκτροκινητήρα και του λοιπού συνοδευτικού εξοπλισμού, στην περίπτωση μετατροπής συμβατικού ποδηλάτου σε ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση), για την προσκόμιση της βεβαίωσης της περ. β΄ της παρ. 2, είτε λόγω συνταξιοδότησής του, είτε λόγω οριστικής ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της επιχείρησής του, είτε λόγω αλλαγής του Καταστατικού σύστασης αυτής στην περίπτωση νομικού προσώπου, προσκομίζεται εναλλακτικά πιστοποιητικό από διαπιστευμένο, από το ΕΣΥΔ, φορέα, ως προς το πρότυπο ασφαλείας ΕΛΟΤ EN 15194.

Αν ο χρήστης ποδήλατου με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση, δεν διαθέτει τη δήλωση συμμόρφωσης ή το πιστοποιητικό το όχημα λογίζεται ως μοτοποδήλατο και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον ν. 2696/1999 κυρώσεις για την κυκλοφορία του μοτοποδηλάτου και τον εξοπλισμό του αναβάτη.

Σε περίπτωση που ο πωλητής ή διανομέας ποδηλάτου με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση (ή του ηλεκτροκινητήρα και του λοιπού συνοδευτικού εξοπλισμού, στην περίπτωση μετατροπής συμβατικού ποδηλάτου σε ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση), χορηγήσει στον αγοραστή αυτού, είτε ψευδή δήλωση συμμόρφωσης, είτε ψευδή βεβαίωση πλέον των προβλεπόμενων κυρώσεων του ν. 4619/2019 (Α΄ 95), επιβάλλεται σε αυτόν, από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, πρόστιμο ίσο με το πενταπλάσιο της αξίας πώλησης του οχήματος (ή του ηλεκτροκινητήρα και του λοιπού συνοδευτικού εξοπλισμού, στην περίπτωση μετατροπής συμβατικού ποδηλάτου σε ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση) και προσωρινή ανάκληση λειτουργίας της επιχείρησής του για χρονικό διάστημα ενός μήνα, κατόπιν της αποστολής στη Δ.Ο.Υ. του παραβάτη από την Υπηρεσία σχετικής έκθεσης διαπίστωσης παράβασης, στην οποία επισυνάπτεται αντίγραφο της βεβαίωσης. Το πρόστιμο βεβαιώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ και εισπράττεται από την οικεία ΔΟΥ. Σε περίπτωση υποτροπής με την τέλεση της ίδιας παράβασης εντός τριών ετών από την έκδοση της απόφασης επιβολής του προστίμου, το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου διπλασιάζεται και επιβάλλεται επίσης και οριστική ανάκληση της λειτουργίας της επιχείρησης του διανομέα ή πωλητή.

Αν υποβληθεί κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου από τον κάτοχο του οχήματος ψευδές πιστοποιητικό επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το πενταπλάσιο της αξίας πώλησης του οχήματος (ή του ηλεκτροκινητήρα και του λοιπού συνοδευτικού εξοπλισμού, στην περίπτωση μετατροπής συμβατικού ποδηλάτου σε ποδήλατο με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση). Το πρόστιμο βεβαιώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ και εισπράττεται από την οικεία ΔΟΥ. Σε περίπτωση υποτροπής με την τέλεση της ίδιας παράβασης εντός τριών ετών από την έκδοση της απόφασης επιβολής του προστίμου, το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου διπλασιάζεται και σε κάθε επόμενη υποτροπή εντός τριών ετών από την έκδοση κάθε προηγούμενης απόφασης επιβολής προστίμου, το ποσό τριπλασιάζεται.

Αν ο κάτοχος του ποδηλάτου με υποβοηθούμενη ποδηλάτηση επιδείξει κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχουπλαστή δήλωση συμμόρφωσης, ή βεβαίωση, ή πιστοποιητικό, επιβάλλεται από το αρμόδιο όργανο της Τροχαίας σε αυτόν πρόστιμο ίσο με το πενταπλάσιο της αξίας πώλησης του οχήματός του. Το υπόψη πρόστιμο βεβαιώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ και εισπράττεται από την οικεία ΔΟΥ. Σε περίπτωση υποτροπής με την τέλεση της ίδιας παράβασης εντός ενός έτους από την έκδοση της απόφασης επιβολής του ανωτέρω προστίμου, το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου διπλασιάζεται και σε κάθε επόμενη υποτροπή εντός ενός έτους από την έκδοση κάθε προηγούμενης απόφασης επιβολής προστίμου, το ποσό τριπλασιάζεται.

Η ισχύς των προστίμων ξεκινά 3 μήνες από την δημοσίευση του νομοσχεδίου.

Πηγή: newsauto.gr

8eCUgvCwsa

Νίκος Ταγαράς: «Άμεσα οι υπογραφές για το άλσος και το γήπεδο της ΑΕΚ»

Previous article

Κτηματολόγιο : Δεύτερη ευκαιρία για να σώσετε την περιουσία σας

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.