ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Εν Νέα Κορίνθω… 1874, 1875 Αποσπάσματα από την εφημερίδα «Κορινθιακός Αστέρας»

0

Σπύρου Μιχόπουλου

Το σχέδιο πόλης της Νέας Κορίνθου μετά το 1858

ΕΝ ΝΕΑ ΚΟΡΙΝΘΩ…1874

120 χρόνια πριν (145 σήμερα γιατί το συγκεκριμένο άρθρο έχει γραφεί πριν 25 χρόνια) ο «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΙ ΑΣΤΗΡ» περιγράφει τα τότε συμβαίνοντα στην Κορινθία. Τώρα αν κάποια από αυτά δεν διαφέρουν και πολύ από τα σημερινά, ε, τί να κάνουμε!

οι άρχοντες τα συνήθη αυτοίς

Ο εργατικός λαός της Ελλάδος οσημέραι επί μάλλον γυμνούται, μαραίνεται και το Έθνος πάσχει- ούχ ήττον οι άρχοντες ημών τα συνήθη αυτοίς διαπράττουσι. Τα κατά τας προσφάτους προεκλογικός ημέρας διαδραματισθέντα ενέπλησαν αηδίας πάντα πολίτην ειρηνικόν.

Φύλλο της 3 Μαΐου 1874

επομένως και βουλευταί

Εν πλήρει ησυχία και τάξει, γενομένης της διαλογής των σφαιριδίων εις απαντάς τους Δήμους της Κορινθίας κατά την κεκανονισμένην ώραν, ανεδείχθησαν παρ’ αμφοτέρων των πολιτικών αποχρώσεων πλειοψηφήσαντες, επομένως και βουλευταί της επαρχίας ταύτης οι κ. κ. Αναστάσιος Δημητριάδης λαβών εις το ΝΑΙ σφαιρίδια 5422, Ανδρέας Νοταράς 5413, Σπ. Α. Νοταράς 5338, /ωάν. Ν. Δεληγιάννης 5089 και Σωτήριος Μάρκελλος 5051.

Φύλλο της 1 Ιουλίου 1874

αποτίσουσιν τους φόρους

Κατά το συνταχθέν πρωτόκολλον δημητριακών καρπών οι φορολογούμενοι γεωργοί των Δήμων Κλεωνών, Νεμέας, Πελλήνης, Στυμφαλίας, Τρικάλων και Φενεού αποτίσουσιν τους φόρους αυτών εις μετρητά κατά μήνα Ιούλιον ε.ε. ως εξής: Τον σίτον ανά δραχμάς 7,04, την κριθήν 3,06, και τον σμιγόν δρχ. 5 δι’ έκαστον κοιλόν. Δια την ρόβην λεπτά 20, τον βίκον λ. 23, τα αγριολάθουρα λ. 13 και τα ήμερα τούτων λ. 19 κατ’ οκάδα.

Φύλλο της 9 Ιουλίου 1874

άντεπυροβολήθησαν

Εν Ξυλόκαστρω άντεπυροβολήθησαν οι Αθ. Φραγκούλης και Αποστ. Φραντζής- τούτων ο μεν πρώτος επληγώθη ελαφρώς, ο δέ μετέβη εις τας αιωνίους μονάς.

Φύλλο της 7 Αυγούστου 1874

Εν Νέα Κορίνθω… 1875

Από τα ψιλά του “ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΑΣΤΕΡΑ” αντιγράφουμε μερικά από τα συμβάντα το σωτήριον έτος 1875. Οποιαδήποτε ομοιότητα με τυχόν συμβαίνοντα “την σήμερον ημέραν” είναι εντελώς συμπτωματική. Κατά τα άλλα θυμηθείτε την παροιμία “τ’ έχεις Γιάννη, τ’ είχα πάντα” και καλή διασκέδαση.

ηκυρώθη η εκλογή του δήμου Στυμφαλίας

Την παρελθούσαν εβδομάδα γενομένης συζητήσεως επί της εκλογής Κορινθίας εν τη Βουλή, η­κυρώθη η εκλογή του δήμου Στυμφαλίας, των εκλογών των λοιπών δήμων της Επαρχίας ημών θεωρηθεισών εγκύρων ως δε μανθάνομεν εντός ολίγου γίνεται επανάληψις της εκλογής εν τω ει-ρημένω δήμω.

Φύλλο 30 της 11 Νοεμβρίου 1874

ανάπλασις του προσωπικού

Η νέα κυβέρνησις ασχολείται νυν εις την ανάπλασιν του προσωπικού της υπαλληλίας όλων των κλά­δων. Και αυτάς κοινοποιούνται και οι διορισμοί των νέων Νομαρχών. Βέβαιον δε ότι εγένοντο Νομάρχαι ο κ. Μαρίνος Ζακύνθου, ο κ. Τσιμπουράκης Τριπόλεως και ο κ. Αλεξανδρόπουλος Ναυπλίου.

Φύλλο 50 της 8 Μαΐου 1875

ταραχαί θρησκευτικαί

Θρησκευτική παράταξις μετά του κλήρου των ιερών σημαιών και απεικονιαμάτων εδέχθη επίθεσιν ετέρας επιπεσούσης κατ’ αυτής ίνα την διάλυση. Απερίγραπτος είναι η σκηνή η διαδραματισθείσα έξωθι του ιερού ναού, κατά την στιγμήν εκείνην. Φωναί πανταχόθεν ηκούοντο, σύγχυσις γενική επεκράτει, και οι μεν απωθούν τους δε. Η αναξία αύτη πάλη μεταξύ δύο φανα­τισμών διήρκεσεν επί ημίσειαν περίπου ώραν, ότε η αστυνομία καταφθάσασα ηναγκάσθη να επέμβη ενόπλως, να διαλύσει τους ταραξίας, να συλλάβει τους πρωτουργούς και αποκαταστήσει την τάξιν, οδηγήσει δε ασφαλώς τον κλήρον μετά των ιερών σκευών εις την εκκλησίαν.

Φύλλο 52 της 30 Μαίου 1875 (εκ της Βυζαντίδος)

εκποιηθήσεται ως αδέσποτος

Προ μηνός αποβιώσας ενταύθα καλόγηρός τις ονόματι Γρηγόριος, αφήκεν όνον ευρισκόμενον νυν εν χερσί Δημαστυνόμου Κορίνθου: Όθεν ειδοποιούνται οι κληρονόμοι του εν λόγω ιερομό­ναχου ίνα εντός δέκα πέντε ημερών από σήμερον προσέλθωσιν και παραλάβωσιν αυτόν, άλλως θα φάγη αυτόν, λέγομεν όλον το έξοδον επιτηρήσεως και νομής εκποιηθήσεται δε ως αδέσποτος.

Φύλλο 43 της 12 Μαρτίου 1875 Επιλογή: Σπ. Κ. Μιχόπουλος

Από την επιστημονική περιοδική έκδοση «Αίπυτος

8eCUgvCwsa

«Καμπανάκι» Φάουτσι: Οι ΗΠΑ μπορεί να έχουν 100.000 κρούσματα την ημέρα

Previous article

Το τελευταίο ηλιοβασίλεμα του Ιούνη από το ιερό της Ήρας Ακραίας, κοντά στο φάρο Μελαγκάβι !

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.