ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Σήμαναν τα “τύμπανα”! Συγκεντρώνονται οι αγρότες

0
ÓõëëáëçôÞñéï ìå ôñáêôÝñ óôçí êåíôñéêÞ ðëáôåßá ôïõ ÔõñíÜâïõ ðñáãìáôïðïßçóáí ïé áãñüôåò ôçò åõñýôåñçò ðåñéï÷Þò, ôï ÓÜââáôï 16 Äåêåìâñßïõ 2017, ìåôÜ áðü óýóêåøç ôùí áãñïôéêþí óõëëüãùí ÔõñíÜâïõ êáé Äáìáóßïõ. ÂáóéêÜ áéôÞìáôá áöïñïýí ôéò áóöáëéóôéêÝò åéóöïñÝò óôïí ÅÖÊÁ, ôïí ÅÍÖÉÁ üðùò åðßóçò ôï êüóôïò ðáñáãùãÞò êáé ôéò áðïæçìéþóåéò áðü ôïí ÅËÃÁ. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÏÓÔÏËÇÓ ÍÔÏÌÁËÇÓ

Για την Παρασκευή το πρωί στις 10:00 έχει καθοριστεί το πρώτο ραντεβού των αγροτών της Δ.Ε Άσσου – Λεχαίου μετά την άκαρπη συνάντηση της Παρασκευής για τα νερά του ΑΟΣΑΚ. Οι Πρόεδροι των τεσσάρων τοπικών κοινοτήτων Λεχαίου, Περιγιαλίου ,Άσσου και Κ. Άσσου γνωστοποίησαν χθες το βράδυ μέσω διαδικτύου την απόφαση – πρόσκληση με στόχο , όπως αναφέρουν, να ενημερώσουν τον κόσμο για τις εξελίξεις που αφορούν στο θέμα του ΑΟΣΑΚ. Βέβαια, όπως τονίζεται, θα υπάρξουν και αποφάσεις.

Σημειώνουμε εδώ πως ήδη η περιοχή θυμίζει με καζάνι που βράζει, έχουν καταγραφεί δηλώσεις περι κινητοποιήσεων και μάλιστα δυναμικών, έχει γίνει λόγος ακόμα και για αποκλεισμό της Π.Ε.Ο στο ύψος της Γράνας του Ζευγολατιού.

πηγη: mypressnet.gr

Σωτήρης Μουρίκης: Η Δημοτική Αγορά δεν είναι απόφαση ενός ανθρώπου, αλλά όλης της πόλης

Previous article

Άξιζε τη νίκη η Μικτή Κ15

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.