ΔΗΜΟΙ

Ψευδόμενος ο Γ. Βούρος επαναπροκηρύσσει τον διαγωνισμό οδοφωτισμού ύψους 3,72 εκατ. ευρώ

0

Συλλαμβάνεται ψευδόμενος ο δήμαρχος Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας, Γιάννης Βούρος για την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού στον οδοφωτισμό ύψους 3,72 εκατ. ευρώ ισχυριζόμενος ότι δήθεν ο προηγούμενος διαγωνισμός ήταν καθ’ όλα νόμιμος. Ωστόσο, αυτοδιαψεύδεται καθώς χθες κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού.

Επίσης, τον διαψεύδει η απόφαση του ΣΤ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που ακύρωσε τον αρχικό διαγωνισμό στο στάδιο του προσυμβατικού ελέγχου, εντοπίζοντας τέσσερα σημεία, που βεβαιώνουν ότι διαγωνισμός ήταν φωτογραφικός.

Γνωρίζοντας, λοιπόν, ότι η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου συνιστά κόλαφο και εκθέτει την αντιθεσμική του πρακτική, ο Γ. Βούρος απέκρυψε από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την απόφαση του ανώτατου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου, η οποία διαβιβάστηκε στον Δήμο από την 29η Ιουλίου 2022!

Παρά το έγγραφο αίτημα της αντιπολίτευσης για έγκαιρη διαβίβαση της απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο δήμαρχος και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Γ. Βούρος διαβίβασε την απόφαση μόλις χθες,  δηλαδή ένα μήνα μετά, κατά την ώρα της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα συζητούσε την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού.

Η αντιπολίτευση στην Οικονομική Επιτροπή κατήγγειλε την διαδικασία και καταψήφισε την επαναπροκήρυξη με τον Γιώργο Ανεμογιάννη, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκπροσωπώντας τη «Δύναμη Πολιτών» και υποψήφιο δήμαρχο Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας να θέτει ζήτημα ακυρότητας της απόφασης, λόγω μη έγκαιρης ενημέρωσης των δημοτικών συμβούλων αναφορικά με την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Φωτογραφικά στοιχεία εντοπίζει το Ελεγκτικό Συνέδριο

Η απόφαση του ΣΤ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου εντοπίζει τέσσερα σημεία φωτογραφικής διακήρυξης του αρχικού διαγωνισμού, που παραβιάζουν τον ανταγωνισμό και την ίση μεταχείριση των εταιρειών, που μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό. 

Πρώτον, το Ελεγκτικό Συνέδριο κρίνει ότι «μη νομίμως» η διακήρυξη «όρισε ως κριτήριο επιλογής την επαγγελματική καταλληλότητα, που συνοδεύεται από την έγγραφη βεβαίωση στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών», πράγμα που «εισάγει αδικαιολόγητο περιορισμό της πρόσβασης στη διαγωνιστική διαδικασία» και είναι όρος «ευθέως παράνομος, δυσανάλογος και μη αναγκαίος».

Δεύτερον, το Ελεγκτικό Συνέδριο κρίνει ότι «μη νομίμως» η διακήρυξη «όρισε ως κριτήριο ποιοτικής επιλογής για την οικονομική επάρκεια των διαγωνιζόμενων οικονομικών φορέων να έχουν αυτοί κατά τα έτη (χρήσεις) 2017, 2018 και 2019 μέσο ειδικό κύκλο εργασιών στον τομέα της προμήθειας φωτιστικού εξοπλισμού, που ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 150% του προϋπολογισμού της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ». Το Ελεγκτικό Συνέδριο επισημαίνει ότι «έπρεπε να αναφέρεται οπωσδήποτε στο πλησιέστερο χρόνο έκδοσης της διακήρυξης, δηλαδή στην οικονομική χρήση του 2020».

Τρίτον, το Ελεγκτικό Συνέδριο κρίνει ότι «μη νομίμως» η διακήρυξη «όρισε ως κριτήριο ποιοτικής επιλογής για την τεχνική και επαγγελματική επάρκεια των διαγωνιζόμενων οικονομικών φορέων να διαθέτουν αυτοί εμπειρίες στην εκτέλεση συμβάσεων των ειδών και υπηρεσιών της επίμαχης προμήθειας και των υπηρεσιών εγκατάστασης και εγγύησης κατά την τριετία 2017, 2018, 2019». «Επομένως, με το συγκεκριμένο κριτήριο δεν αποδεικνύεται ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί εξίσου αποτελεσματική και λιγότερο περιοριστική ανάπτυξη του ανταγωνισμού», υπογραμμίζει στην απόφασή του το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Τέταρτον, το Ελεγκτικό Συνέδριο κρίνει ότι «μη νομίμως» «ορίστηκαν τεχνικές προδιαγραφές» των φωτιστικών σωμάτων «επί ποινή απόρριψης των σχετικών τεχνικών προσφορών». «Οι τεχνικές προδιαγραφές των φωτιστικών σωμάτων δεν εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση των σχετικώς δραστηριοποιούμενων οικονομικών φορέων στον διαγωνισμό ανάθεσης της ελεγχόμενης σύμβασης (προμήθειας) και έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αδικαιολόγητων εμποδίων  στο άνοιγμα των δημοσίων συμβάσεων στον ανταγωνισμό».

Παράλληλα, το Ελεγκτικό Συνέδριο αναγνωρίζει την βαρύτητα της προσφυγής στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) από άλλη εταιρεία, υπογραμμίζοντας ότι «εξ αυτών των λόγων στον διαγωνισμό υποβλήθηκε μία και μόνον παραδεκτή προσφορά του συγκεκριμένου αναδόχου (DASTERI A.E.)», γιατί «η διαπιστωθείσα πλημμέλεια, δηλαδή οι μη νομίμως αιτιολογημένες ‘απαραίτητες’ τεχνικές προδιαγραφές, με την οποία αμφισβητήθηκε η νομιμότητα της διακήρυξης με την προσφυγή στην ΑΕΠΠ […]παραβιάζονται οι οικείες διατάξεις και οι γενικές αρχές, που περιόριζαν το δικαίωμα πρόσβασης στον διαγωνισμό και έδρασαν αποτρεπτικά στην ανάπτυξη ανταγωνισμού, πλήττοντας ταυτόχρονα την αντικειμενική νομιμότητα του διαγωνισμού».

Γ. Ανεμογιάννης: Διαγωνισμός υπό δημόσιο έλεγχο με χαμηλή τιμή

«Η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου συνιστά δικαίωση για την παράταξη μας, της «Δύναμης Πολιτών» καθώς επιβεβαιώνεται ότι ο διαγωνισμός ήταν όντως φωτογραφικός, όπως είχαμε από την πρώτη στιγμή καταγγείλει, καθώς αφορά και σε μια σειρά δήμων, όπου ο μελετητής φωτογράφιζε τον ίδιο ανάδοχο», τόνισε στην ΑΥΓΗ, ο Γιώργο Ανεμογιάννης, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκπροσωπώντας τη «Δύναμη Πολιτών» και υποψήφιος δήμαρχος Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας.

Σχολιάζοντας την χθεσινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού από την διοίκηση Βούρου, ο Γ. Ανεμογιάννης υπογράμμισε ότι «υπάρχει σοβαρό ζήτημα ακυρότητας της απόφασης της πλειοψηφίας, γιατί παραβιάζεται η νομοθεσία για την έγκαιρη ενημέρωση των δημοτικών συμβούλων», αναφορικά με την διαβίβαση της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

«Αφού καταγγείλαμε την διοίκηση Βούρου για την απόκρυψη της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καταψηφίσαμε την πρόταση για επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού, γιατί έχει σκοπό την ιδιωτικοποίηση της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού», τόνισε ο Γ. Ανεμογιάννης.

«Εμείς ως ‘Δύναμη Πολιτών’ υποστηρίζουμε ότι η επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού πρέπει να είναι υπό δημόσιο έλεγχο και πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων του τμήματος ηλεκτροφωτισμού,  προκειμένου να επιτευχθεί μια λύση πιο οικονομική για τον Δήμο και για τους δημότες μας», ανέφερε ο Γ. Ανεμογιάννης.

«Η τοποθέτηση των νέων λαμπτήρων και ιστών ηλεκτροφωτισμού μπορεί να γίνει από τους υφιστάμενους υπαλλήλους μαζί με την συνδρομή έστω έκτακτου προσωπικού με την ειδικότητα των ηλεκτρολόγων», υπογράμμισε. «Δεν είναι δυνατόν να πληρώνουμε σε τριπλή τιμή μια υπηρεσία, που μπορεί να εξασφαλιστεί για τον Δήμο και τους δημότες σε πολύ χαμηλότερη τιμή», τόνισε ο Γ. Ανεμογιάννης.

πηγη: ilektrav.gr

Τι καιρό θα κάνει τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου

Previous article

Κόρινθος: H τρομακτική στιγμή που 19χρονος παρασύρεται από οδηγό ο οποίος βάζει όπισθεν και τον πατά ξανά

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in ΔΗΜΟΙ